Pop-up Image

GET THE GOOD STUFFS

Subscribe to the Walker mailing list

[contact-form-7 id="1408" html_class="cf7_custom_style_3"]

REGULAMIN SKLEPU www.vestitiboutique.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.vestitiboutique.pl jest firma:
Vestiti Boutique Marcelina Gontarz
ul. Hrubieszowska 9/1.19
22-400 Zamość
NIP: 9223010299


2. KONTO

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:
  a) założenie konta z loginem i hasłem,
  b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

 • Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 • Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 • W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 • Sklep www.vestitiboutique.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 • Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 • Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 • Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.


4. WARUNKI PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY

 1. Płatność przelewem tradycyjnym, płatność za pomocą systemu Przelewy24 lub płatność kartą płatniczą na rachunek bankowy Sprzedawcy:  mBank 68 1140 2004 0000 3502 7739 3092. Koszt takiej wysyłki to 16 zł.
 2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Koszt takiej wysyłki to 20 zł.


5. TERMIN PŁATNOŚCI

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.


6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-3 dni licząc dni robocze.


7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju według cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z Pocztą Polską lub firmą kurierską).
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.


8. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres sklep@vestitiboutique.pl lub Pocztą Polską na adres: Vestiti Boutique Marcelina Gontarz, ul. Hrubieszowska 9/1.19, 22-400 Zamość.
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Vestiti Boutique Marcelina Gontarz, ul. Hrubieszowska 9/1.19, 22-400 Zamość wraz z paragonem i dołączonym formularzem zwrotu towaru, który jest do pobrania TUTAJ.
 3. Uwaga. Podstawą do reklamacji lub zwrotu jest paragon.
 4. Zwrot produktów przecenionych podlega jedynie wymianie na inny w tej samej lub droższej cenie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu towaru dostępny TUTAJ oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji lub zwrotu.
 6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.
 8. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, iż zwrotom oraz wymianie nie podlegają następujące produkty:
• stroje kąpielowe
• bielizna
• perfumy.


9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@vestitiboutique.pl lub Pocztą Polską na adres: Vestiti Boutique Marcelina Gontarz, ul. Hrubieszowska 9/1.19, 
  22-400 Zamość (wyjątkiem jest bielizna, stroje kąpielowe i perfumy, które nie podlegają zwrotowi).
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami lub na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu towaru. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.


10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sklep www.vestitiboutique.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.


OBJAŚNIENIE:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
 5. KONTO – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 6. NEWSLETTER – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
 7. PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. SPRZEDAWCA – Vestiti Boutique Marcelina Gontarz, ul. Hrubieszowska 9/1.19, 22-400 Zamość, NIP: 9223010299, REGON: 368638335.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 10.  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.